ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

 การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดและตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)