ภาพการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด และ ตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)  

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด