ภาพการผ่าตัด ตกแต่งแก้ไขหัวหน่าว และ แคมใหญ่ ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด