เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

3) เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยวิธี Vitasna’s Technique (Modified Wedge Technique or Modified Edge Excision Technique)

  • bullet_tickเทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยใช้วิธีการVitasna’s Technique (Modified Wedge Technique or Modified Edge Excision Technique)เป็นการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยการปรับแต่งเทคนิควิธีการผ่าตัดตามวิธี Wedge technique หรือโดยการปรับแต่งเทคนิควิธีการผ่าตัดตามวิธี  Simple edge technique หรือเป็นการผ่าตัด ที่รวมวิธีการผ่าตัด Wedge technique กับวิธี Simple edge technique เข้าด้วยกัน

 

Picture45

 

  • bullet_tickขั้นตอนที่ 1 ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดแคมเล็ก โดยวิธีการ Wedge technique 
  • bullet_tickโดยการเลาะผิวหนังด้านนอกของแคมเล็กออกดังรูป  แล้วเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นเย็บแนว CA และ CB เข้าด้วยกัน

 

Picture37

 

  • bullet_tickขั้นตอนที่ 2  ทำการเลาะผิวหนังด้านในของแคมเล็กออกดังรูป  หลังจากนั้นเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน แล้วเย็บซ่อมตลอดตามความยาวของแผลผ่าตัดเข้าด้วยกัน
  • bullet_tickขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นส่วนที่เป็นรอยย่น หรือขอบแคมเล็กที่มีสีคล้ำจะถูกตัดออก (C)โดยจะเก็บส่วนเนื้อด้านในของแคมเล็กไว้
  • bullet_tickและก็เช่นเดียวกันการผ่าตัดโดยเทคนิคการผ่าตัดวิธีนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโอกาสเกิดเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผล อาจนำไปสู่การเกิดภาวะแผลแยก ทำให้มีการผิดรูปของแคมเล็ก ที่จำเป็นต้องอาศัยการเย็บซ่อม ดังนั้นศัลยแพทย์ต้องประเมิน และพิจารณาผู้ที่ต้องการผ่าตัดในแต่ละรายก่อนที่จะเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการผ่าตัดในผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน

 

Picture18

 ก่อนทำผ่าตัด
Picture35
     หลังทำผ่าตัด 1 สัปดาห์
มีอาการเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผล (Tip necrosis)

Picture20

 ลังทำผ่าตัด 4 สัปดาห์ 
อาการเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผลดีขึ้น เมื่อแผลหายสนิท