ภาพการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยวิธีการ Simple edge technique

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด