ภาพตกแต่งเลเบียและหนังคลุมคลิตอริส

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบียและหนังคลุมคลิตอริส แบบ Vitasna’s technique