ภาพการผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ ตกแต่งเลเบีย ร่วมกับ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส แบบ Vitasna’s technique

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด