ภาพตกแต่งเลเบียและหนังคลุมคลิตอริส

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบียและหนังคลุมคลิตอริส  โดย Simple edge excision technique