ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือตกแต่งเลเบีย ร่วมกับผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส แบบ Wedge Techique